CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT ISO 9001: 2008 per l’Entitat Certificadora Internacional DET NORSKE VERITAS (DNV).

Des de l’1 de Febrer del 2018 IRITEB S.A, es complau a fer públic que ha realitzat la transició de la norma ISO
9001:2008 a ISO 9001:2015 satisfactòriament, complint amb tots els nous requisits que la norma exigeix.

POLÍTICA DE QUALITAT

IRITEB té com a objectiu proporcionar serveis sanitaris de REHABILITACIÓ, LOGOPÈDIA i TRAUMATOLOGIA de màxima qualitat.

Aquesta qualitat assistencial del servei de rehabilitació, logopèdia i traumatologia ve determinada per la ràpida recuperació del nivell de salut del pacient en un entorn còmode i amb un tracte personalitzat i humà.

Per a aconseguir-ho, la direcció de IRITEB considera fonamental el compliment dels següents principis:

Garantir la competència dels professionals: és necessari disposar de professionals amb un bon nivell de formació i qualitat humana, amb capacitat de relació i comunicació.

Garantir els mitjans (instal·lacions i dotació tecnològica): s’ha de garantir que el personal disposi dels mitjans necessaris (tant en instal·lacions, com de tecnologia o de material) en un bon estat de manteniment, per a l’efectivitat i comoditat del seu ús.

Garantir la bona percepció de les parts interessades: l’Organització considera imprescindible la percepció de la qualitat per a totes les parts interessades: pacients, personal, altres professionals del sector, entitats que concertin els seus serveis, etc. Per això s’ha de facilitar i fomentar la comunicació amb ells per a generar un marc de confiança i col·laborar en l’èxit terapèutic d’altres professionals.

Hi ha un compromís de l’Organització per a complir amb tots els requeriments i establir un marc de millora contínua per a augmentar l’eficiència de l’Organització, sempre tenint en compte la comprensió i expectatives de les parts interessades.

 • AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA d’OBERTURA i FUNCIONAMENT de CENTRES SANITARIS de REHABILITACIÓ, TRAUMATOLOGIA, REUMATOLOGIA, LOGOPÈDIA, RADIOLOGIA i ATENCIÓ SANITÀRIA A domicili, atorgat a IRITEB – DUES DE MAIG per la DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS SANITARIS, inscrit en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del DEPARTAMENT DE SALUT amb el número E08679336.
 • AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA d’OBERTURA i FUNCIONAMENT de CENTRES SANITARIS de REHABILITACIÓ, TRAUMATOLOGIA, REUMATOLOGIA, LOGOPÈDIA yi ATENCIÓ SANITÀRIA A domicili, atorgat a IRITEB – IGNACIO IGLESIAS per la DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS SANITARIS, inscrit en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del DEPARTAMENT DE SALUT amb el número E08021910.
 • AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA d’OBERTURA i FUNCIONAMENT de CENTRES SANITARIS de REHABILITACIÓ, TRAUMATOLOGIA, REUMATOLOGIA, LOGOPÈDIA, i ATENCIÓ SANITÀRIA A domicili, atorgat a IRITEB – SANTA COLOMA DE GRAMENET per la DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS SANITARIS, inscrit en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del DEPARTAMENT DE SALUT amb el número E08022646.
 • AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA d’OBERTURA i FUNCIONAMENT de CENTRES SANITARIS de REHABILITACIÓ, TRAUMATOLOGIA, REUMATOLOGIA, LOGOPÈDIA yi ATENCIÓ SANITÀRIA A domicili, atorgat a IRITEB – EL MASNOU per la DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS SANITARIS, inscrit en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del DEPARTAMENT DE SALUT amb el número E08701310.
 • CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DE L’EMPLENO DELS ESTÀNDARDS DE QUALITAT per a la contractació de gestió de serveis sanitaris (article 5 del Decret 169/1996, de 23 de maig) atorgat per la DIRECCIÓ DEL CATSALUT a IRITEB – DOS DE MAIG (resolució R 31/10/97).
 • CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS ESTÀNDARDS DE QUALITAT per a la contractació de gestió de serveis sanitaris (article 5 del Decret 169/1996, de 23 de maig) atorgat per la DIRECCIÓ DEL CATSALUT a IRITEB – IGNASI IGLESIAS (resolució R 03/05/99).
 • CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS ESTÀNDARDS DE QUALITAT per a la contractació de gestió de serveis sanitaris (article 5 del Decret 169/1996, de 23 de maig) atorgat per la DIRECCIÓ DEL CATSALUT a IRITEB – SANTA COLOMA DE GRAMENET
 • CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS ESTÀNDARDS DE QUALITAT per a la contractació de gestió de serveis sanitaris (article 5 del Decret 169/1996, de 23 de maig) atorgat per la DIRECCIÓ DEL CATSALUT a IRITEB – EL MASNOU.
 • CERTIFICAT D’IDONEÏTAT DE LES INSTAL·LACIONS i SALA DE RX (Serveis Territorials del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme).
 • PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALITAT determinat pel Reial Decret 1976/1999, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris de qualitat en RADIODIAGNÒSTIC.
 • Sistema de GESTIÓ DELS RESIDUS SANITARIS generats de conformitat amb el que disposa el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. –DOGC núm..2828, de 16.02.1999- (Departament de Presidència).
 • Compliment de la normativa vigent que afecta als centres en matèria de construcció, instal·lacions i seguretat, concretament:
  Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i llurs instruccions complementàries.
 • Norma Bàsica de l’Edificació (NBE-*CPI-96) Condicions de Protecció Contraincendis als Edificis.
 • Decret 135/1995 de 24 de març, sobre supressió de barreres arquitectòniques (Departament de Benestar Social).
Certificat en PDF